Logo

Wsparcie i pomoc dla dzieciaków Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Pomost Nadziei
Data zakończenia:
30.06.2023
WIELICZKA

Pracownicy Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej są otwarci na innowacje, twórcze pomysły, które mają na celu zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do życia, nauki i samorealizacji.

Regionalna Placówka Opiekuńczo  – Terapeutyczna jest całodobową placówką dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzineej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji, specjalistycznej opieki oraz innych niezbędnych działań terapeutycznych. Nasza praca polega na prowadzeniu zintegrowanych działań opiekuńczych, wychowawczych, diagnostyczno-terapeutycznych. Chcielibyśmy stworzyć dla naszych wychowanków odpowiednie warunki do spokojnego rozwoju psychofizycznego, oraz nauczyć ich samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownicy placówki starają się nieustannie zaspakajać wszelkie potrzeby swoich wychowanków, zarówno potrzeby emocjonalne, społeczne i religijne, jak i materialne i bytowe. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra wychowawców, pedagog, psycholog i pracownik socjalny.

Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi postanowienie Sądu oraz skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wraz z niezbędną dokumentacją. Placówka może przyjąć bez skierowania, oraz innej dokumentacji każde dziecko, które wymaga zapewnienia natychmiastowej opieki – na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę, lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, lub zagrożenie jego życia i zdrowia.

Pragniemy wesprzeć dzieciaki, które cały czas potrzebują rehabilitacji, terapii i aranżacji czasu wolnego. Aby jeszcze lepiej mogły przechodzić czas po złych przeżyciach rodzinnych domow. Chcemy im zapewnić jak najlepszą terapię i aby dramaty zastąpić artroterapią, terapią wpływającą na samoocenę, umiejętność identyfikowania swoich zasobów i ograniczeń.

Pomożesz, bo możesz ?!

 

Wesprzeć Regionalną Placówkę Opiekuńczo Terapeutyczną Kazimierzy Wielkiej można przekazując darowiznę na:

  Fundacja Pomost Nadziei:

♥ Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego: 67 1240 5080 1111 0010 7344 3945
♥ Wpłaty zagraniczne: PL 67 1240 5080 1111 0010 7344 3945 swift code: PKOPPLPW

♥ 1% podatku dochodowego za rok 2019

♥ PayPal: fundacjapomostnadziei@gmail.com

z dopiskiem: Darowizna dla RPOT Kazimierza Wielka

 

https://pomost-nadziei.pl/rpot-regionalna-placowka-opiekunczo-terapeutyczna-w-kazimierzy-wielkiej/