Logo

Regulamin oraz Polityka prywatności

REGULAMIN PLATFORMY FUNDRAISINGOWEJ "UBRANIA DO ODDANIA"

Regulamin obowiązuje od 30.09.2018 roku

 

Definicje

1. W ramach Regulaminu stosowane będą następujące terminy:

a) Administrator – spółka New Solutions Group Sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 64/313; podmiot administrujący i prowadzący Platformę,

b) Organizacja charytatywna – Użytkownik będący pomysłodawcą i wykonawcą danej Kampanii, posiadający Konto na Platformie; fundacja lub stowarzyszenie w myśl przepisów prawa polskiego,

c) Konto – konto Darczyńcy lub Organizacji charytatywnej założone w ramach Platformy,

d) Platforma – platforma fundraisingowa „Ubrania do oddania” dostępna pod adresem www.ubraniadooddania.pl dostarczająca Darczyńcom informacji na temat Organizacji charytatywnych i Kampanii oraz ułatwiająca Darczyńcom przekazanie określonych środków w ramach Polecenia Finansowego na rzecz wybranej Organizacji charytatywnej. Platforma jest narzędziem umożliwiającym Darczyńcom przekazanie rzeczy w postaci darowizny na rzecz Administratora, w celu dokonania przez niego określonego Polecenia Finansowego, na rzecz wybranej przez Darczyńcę Organizacji charytatywnej i Kampanii, a Organizacji charytatywnej uzyskiwanie w ten sposób środków pieniężnych,

e) Kampania– zbiórka dobroczynna statutowa oraz celowa, organizowana na Platformie przez Organizację charytatywną o określonym celu,

f) Tekstylia - rzeczy przyjmowane przez Administratora, które stanowią Darowiznę Rzeczową.  podstawie której Darczyńca przenosi własność Tekstyliów na Administratora. Tekstylia przekazywane przez Darczyńcę muszą być nowe i używane, ale w bardzo dobrym stanie, czyli suche, czyste, niezniszczone, niepoplamione, niedziurawe oraz kompletne i nadające się do ponownego wykorzystania, szczególnie:

1. Wszystkie elementy garderoby damskiej, męskiej, dziecięcej- nowe i używane, ale nie noszące śladów zużycia czyli: bez dziur, bez zmechaceń, bez plam, czyste, kompletne, niezniszczone

2. Buty połączone w pary- czyste, kompletne, niezniszczone, nie posiadające znacznych śladów zużycia

3. Torebki- kompletne, bez zewnętrznych zniszczeń i braków

4. Biżuteria

g) Darowizna Rzeczowa – darowizna w postaci Tekstyliów, przekazywanych przez Darczyńcę w ramach konkretnej Kampanii, na podstawie której Darczyńca przenosi własność Tekstyliów na Administratora. Tekstylia przekazywane przez Darczyńcę muszą być nowe i używane, ale w bardzo dobrym stanie, czyli suche, czyste, niezniszczone, niepoplamione, niedziurawe oraz kompletne i nadające się do ponownego wykorzystania.

h) Polecenie Finansowe – polecenie Darczyńcy, zgodnie z którym Administrator będzie zobowiązany do przekazania środków pieniężnych w wysokości ustalonej na zasadach wskazanych w Regulaminie, a pozyskanych ze sprzedaży Darowizny Rzeczowej na rzecz wskazanej przez Darczyńcę konkretnej Kampanii; środki pieniężne przekazywane w ramach polecenia nie stanowią przychodu Administratora, ponieważ zostają rozdysponowane zgodnie z poleceniem Darczyńcy. Administrator przekazuje Polecenie Finansowe wyłącznie za rzeczy zgodne ze specyfikacją Tekstyliów zdefiniowaną w pkt. 1. pptk. f)

i) Umowa Wsparcia – umowa świadczenia Usługi Wsparcia pomiędzy Administratorem a Darczyńcą,

j) Umowa Współpracy – umowa między Organizacją charytatywną a Administratorem w ramach której Organizacja charytatywna otrzymuje Polecenie Finansowe od Administratora,

k) Usługa Konta – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Darczyńców i Organizacji charytatywnej polegająca na udzieleniu dostępu do Platformy,

l) Usługa Wsparcia - usługa świadczona przez Administratora na rzecz Darczyńców polegającą na przyjęciu, odebraniu i rozliczeniu Tekstyliów, Akcesoriów Domowych, Elektroniki przekazanych w ramach Darowizn Rzeczowych oraz przekazaniu ustalonych Poleceń Finansowych na rzecz Organizacji charytatywnej w ramach Kampanii na zasadach wskazanych w Regulaminie i na Platformie,

m) Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy lub z usług świadczonych na Platformie przez Administratora, w tym uczestniczy w grupach dyskusyjnych oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin i Politykę prywatności. Użytkownicy powinni informować Administratora o wszelkich treściach lub wypowiedziach noszących znamiona naruszenia Regulaminu. Użytkownik wprowadzając na Platformie jakiekolwiek informacje lub treści zgadza się na ich wykorzystywanie przez Platformę w sposób bezpłatny, niewyłączny, z możliwością udostępniania tych treści innym osobom.

n) Darczyńcy – Użytkownicy będący osobami fizycznymi, posiadający Konto na Platformie w celu wspierania Organizacji charytatywnych i Kampanii.

o) Offline’owa Duża Zbiórka Tekstyliów, zwana Dużą Zbiórką – zbiórka Tekstyliów organizowana przez Organizacje charytatywne, wcześniej zgłoszona i zaakceptowana przez Administratora, w firmach, korporacjach, miejscach jednoczących większe skupiska osób, która koordynowana jest przez Administratora, a jej odbiór organizowany jest specjalnym transportem.

p) Podmiot Komercyjny- Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ze szczególnym podkreśleniem: firm, korporacji, formalnych i nieformalnych inicjatyw społecznych działających przy Organizacjach charytatywnych, bądź wspierających ich działalność w sposób jednorazowy, bądź cykliczny.

 

§1 Postanowienia ogólne oraz definicje

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy fundraisingowej „Ubrania do oddania”, administrowanej i prowadzonej przez Administratora - czyli New Solutions Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 64/313.

2. Platforma stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Platformie, w całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej(Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

3. Warunkiem korzystania ze wszystkich usług świadczonych na Platformie przez Darczyńców jest zarejestrowanie się i założenie Konta oraz akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.

4. Warunkiem korzystania ze wszystkich usług świadczonych na Platformie przez Organizację charytatywną jest zarejestrowanie się, założenie Konta oraz akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.

5. Korzystający w ww. sposób z Platformy Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z Platformy.

 

§2 Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Platformie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

d) w przypadku Darczyńców i Organizacji charytatywnych dokonujących rejestracji Konta, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia, Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W ramach usług świadczonych na Platformie, Administrator udziela Darczyńcom i Organizacjom charytatywnym dostępu do Platformy i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów. W ramach Platformy Administrator będzie dostarczać Darczyńcom informacji na temat Kampanii realizowanych przez Organizacje charytatywne.

2. Na Platformie świadczona jest Usługa Konta pozwalająca na dostęp do Platformy, czyli dodawania Kampanii przez Organizacje charytatywne oraz wspieranie tych Kampanii przez Darczyńców przy udziale Administratora.

3. Administrator świadczy Usługę Wsparcia, czyli usługę świadczoną na rzecz Darczyńców polegającą na przyjęciu, odebraniu i rozliczeniu Tekstyliów, Akcesoriów Domowych, Elektroniki przekazanych w ramach Darowizn Rzeczowych oraz przekazaniu ustalonych Poleceń Finansowych na rzecz Organizacji charytatywnej w ramach Kampanii na zasadach wskazanych w Regulaminie i na podstronie Kampanii.

4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi Konta i innych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie oraz na Platformie.

 

§4 Rejestracja Konta przez Darczyńców

1. W celu skorzystania z Usługi Konta i utworzenia Konta Darczyńcy, osoba fizyczna powinna (pod rygorem niemożności udostępnienia Konta):

a) w przypadku osób fizycznych – posiadać ukończone 18 lat,

b) również w przypadku osób fizycznych - oświadczyć, że nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnych lub, że zdolność ta nie została ograniczona w sposób uniemożliwiający korzystanie z Platformy,

c) założyć Konto poprzez podanie następujących prawidłowych i kompletnych danych:

I. imię i nazwisko lub firma,

II. imię i nazwisko osób reprezentujących osobę prawną,

III. adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności,

IV. adres e-mail,

V. w przypadku przedsiębiorcy NIP i REGON,

oraz innych danych wskazanych ww. formularzu.

d) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innych elementów, co do których zostanie wyraźnie poinformowany.

3. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Konta, Administrator poinformuje Użytkownika o rejestracji Konta. W momencie poinformowania Użytkownika zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi Konta, a Administrator rozpoczyna świadczenie Usługi Konta.

4. Administrator może odmówić rejestracji Konta Darczyńcy, w przypadku gdy podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalny Darczyńca nie był uprawniony do ich podania.

5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Konta od przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających.

6. Darczyńca nie uczyni niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji Administratora, poprzez swoje działania lub zaniechania. Darczyńca będzie zawsze działać w dobrej wierze w swoich kontaktach z Administratorem oraz reprezentując strony wobec osób trzecich, w szczególności podczas kontaktu z mediami i społecznością lokalną.

 

§5 Rejestracja Konta przez Organizacje charytatywne

1. W celu skorzystania z Usługi Konta i utworzenia Konta Organizacji charytatywnej, fundacja lub stowarzyszenie powinna (pod rygorem niemożności udostępnienia Konta):

a) w przypadku osób prawnych – być reprezentowana przez osoby upoważnione do jej reprezentacji zgodnie z przepisami prawa, umową spółki lub statutem,

b) założyć Konto poprzez podanie następujących prawidłowych i kompletnych danych:

I. firma,

II. imię i nazwisko osób reprezentujących osobę prawną,

III. adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności,

IV. adres e-mail,

V. NIP, REGON, KRS,

oraz innych danych wskazanych ww. formularzu.

c) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,

2. Organizacja charytatywna może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innych elementów, co do których zostanie wyraźnie poinformowany.

3. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Konta, Administrator poinformuje Organizację charytatywną o rejestracji Konta. W momencie poinformowania Użytkownika zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi Konta, a Administrator rozpoczyna świadczenie Usługi Konta.

4. Administrator może odmówić rejestracji Konta Organizacji charytatywnej, w przypadku gdy podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalna osoba rejestrująca Organizację charytatywną nie była uprawniona do ich podania. Oraz w sytuacji w której z przyczyn wewnętrznych Administrator nie może zapewnić Organizacji charytatywnej świadczenia usług Administratora na poziomie określonym przez Regulamin.

5. W przypadku wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Konta od przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających.

6. Organizacja charytatywna nie uczyni niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji Administratora, poprzez swoje działania lub zaniechania. Organizacja charytatywna będzie zawsze działać w dobrej wierze w swoich kontaktach z Administratorem oraz reprezentując strony wobec osób trzecich, w szczególności podczas kontaktu z mediami i społecznością lokalną.

7. Organizacja charytatywna, jak tylko jej Konto zostanie zweryfikowane na Platformie, będzie reklamowała swoje relacje z Administratorem w swoich własnych informacjach i na swojej własnej stronie internetowej.

8. Weryfikacja Konta Organizacji charytatywnej może nastąpić poprzez kontakt mailowy z osobą odpowiedzialną za rejestrację Konta. W przypadku kontaktu ze strony Administratora czas Organizacji charytatywnej na odpowiedź wynosi 3 dni robocze.

 

§6 Dodawanie Kampanii przez Organizacje charytatywne

1. Każda Organizacja charytatywna po rejestracji w portalu otrzymuje od Administratora automatycznie założoną kampanię statutową Organizacji, której finansowy cel określony jest na poziomie 10 000 zł. Czas jej trwania jest nieograniczony, a wypłata zgromadzonych środków następuję gdy na subkoncie Organizacji zebrana zostanie pełna kwota, tj. 10 000 zł

2. Organizacja samodzielnie może dodać kolejną Kampanię, zwaną kampanią celową wraz z jej szczegółowym opisem za pomocą Platformy.

3. Po dodaniu Kampanii przez Organizację charytatywną tworzona jest specjalna podstrona dostępna na Platformie dla Darczyńców.

4. Organizacja charytatywna samodzielnie określa cash target tj. finansowy cel, który potrzebny jest na realizację założonej przez nią Kampanii.

5. Czas trwania Kampanii nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych i dłuższy, niż 365 dni kalendarzowych.

6. Organizacja charytatywna wie i rozumie, że jest wyłącznym podmiotem, który odpowiada za przygotowanie treści Kampanii (również zdjęć i grafik), jej publikację i promocję.

7. Organizacja charytatywna nie może żądać od Administratora zwrotu poniesionych kosztów przygotowania i promocji Kampanii.

8. Organizacja charytatywna może prowadzić na Platformie wiele Kampanii jednocześnie.

9. Organizacja charytatywna ma obowiązek realizowania działań edukacyjnych skierowanych do Darczyńców, aby zagwarantować sobie pełne zrozumienie procesu pozyskiwania środków z zamiany niepotrzebnych ubrań, które przekazywane będą przez Darczyńców w ramach Darowizn Rzeczowych.

10. Organizacja charytatywna zobowiązana jest do przedstawienia Darczyńcom  specyfikacji ubrań przyjmowanych przez Administratora w ramach Darowizny Rzeczowej: Tekstyliów, dostępnej w pkt. 1. f) Definicji oraz w podpunktach następujących niniejszego Regulaminu,

11. Organizacja charytatywna wyraża zgodę Administratorowi na wyświetlanie jej logo i korzystanie z nazwy na Platformie i we wszelkich materiałach reklamowych i marketingowych dotyczących Platformy.

12. Organizacja charytatywna będzie reklamowała każdą Kampanię, którą prowadzi poprzez Platformę włączając w to reklamowanie Kampanii poprzez media społecznościowe.

13. Kampanie niezaakceptowane w ciągu 30 dni będą automatycznie usuwane przez Administratora.

 

§7 Dokonywanie darowizn

1. Wysokość Polecenia Finansowego zależna jest od wagi przekazanej Administratorowi Darowizny Rzeczowej oraz zgodności przekazanych rzeczy ze specyfikacją, dostępną w pkt 1. ppkt f)  niniejszego Regulaminu oraz podpunktach następujących niniejszego Regulaminu. Polecenie Finansowe generują wyłącznie rzeczy całkowicie zgodne ze specyfikacją Administratora. 

2. Administrator przyjmuje Darowizny Rzeczowe wyłącznie spakowane w kartonowe pudła, których suma trzech boków nie przekracza 180 cm, a waga pojedynczego kartonu mieści się w przedziale 10 - 30 kg.

3. Pojedyncza Darowizna Rzeczowa przekazana przez Darczyńcę nie może przekraczać 10 kartonów o masie nie niższej, niż 10 kg i nie wyższej niż 30 kg każdy pojedynczy karton.

4. Administrator nie przekazuje Poleceń Finansowych z Darowizn Rzeczowych, które spakowane zostały w inny sposób, niż wskazany w pkt. 2, szczególnie z Darowizn Rzeczowych spakowanych w worki, foliopaki, czy bezpośrednio w różnego rodzaju torby podróżne, a przekazane Tekstylia stanowią zabezpieczenie dla rozliczenia kosztów logistycznych transportu Darowizny Rzeczowej. Zwrot takich przesyłek na koszt Darczyńcy nie jest możliwy.

5. Darowizny Rzeczowe odbierane są przez Administratora za pośrednictwem firmy Kurierskiej z każdego miejsca na terenie całej Polski. 

6. Darowizny Rzeczowe mogą przekazywać także Organizacje Charytatywne. Pojedyncza Darowizna Rzeczowa przekazana przez taką Organizację może przekraczać limity, o których mowa w pkt. 3. pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z Administratorem w celu doprecyzowania odbioru.

7. Organizacja Charytatywna jest zobowiązana sprawdzić, czy przekazywane Tekstylia spełniają definicję Darowizny Rzeczowej w rozumieniu przepisów niniejszego Regulaminu. Przepisy pkt. 8-11 stosuje się odpowiednio.

8. Strony przyjmują następujący przelicznik Darowizn Rzeczowych na wysokość Polecenia Finansowego – 1 kg Darowizn Rzeczowych zgodnych ze Specyfikacją Administratora odpowiada 1 zł netto przekazanej Organizacji charytatywnej w ramach Polecenia Finansowego z uwzględnieniem zapisu pkt 1 niniejszego paragrafu.

Waga Darowizn Rzeczowych, które nie spełniają wymagań Regulaminu, szczególnie Darowizny Rzeczowe ważące mniej niż 10 kg rozliczane będą w następujący sposób:

Darowizna Rzeczowa, której waga mieści się w przedziale 10 kg - 30 kg = 1 zł netto/ kg  przekazany Organizacji charytatywnej

Darowizna Rzeczowa, której waga mieści się w przedziale 9 kg - 9,99 kg = 0.90 zł netto/ kg przekazane Organizacji charytatywnej

Darowizna Rzeczowa, której waga mieści się w przedziale 8 kg - 8,99 kg = 0.80 zł netto/ kg przekazane Organizacji charytatywnej  

Darowizna Rzeczowa, której waga mieści się w przedziale 7 kg - 7,99 kg = 0.70 zł netto/ kg przekazane Organizacji charytatywnej  

Darowizna Rzeczowa, której waga mieści się w przedziale 6 kg - 6,99 kg = 0.60 zł netto/ kg przekazane Organizacji charytatywnej  

Darowizna Rzeczowa, której waga mieści się w przedziale 5 kg - 5,99 kg = 0.50 zł netto/ kg przekazane Organizacji charytatywnej  

Darowizna Rzeczowa, której waga mieści się w przedziale 0,1 kg - 4,99 kg nie generuje Polecenia Finansowego na rzecz Organizacji charytatywnej.

Darczyńca pozostaje dysponentem kwoty Polecenia Finansowego. Administrator jest zobowiązany do przekazania ustalonego Polecenia Finansowego Organizacji charytatywnej.

9. O wynikach finansowych i rezultatach prowadzonych w ramach Kampanii, Administrator informuje Darczyńców zamieszczając dane na Platformie, na podstronie Kampanii.

10.W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Administratora, po realizacji Polecenia Finansowego dla Kampanii jej cel stanie się z jakichkolwiek przyczyn bezprzedmiotowy, Organizacja charytatywna przeznaczy zebrane środki pieniężne na realizację jego celów statutowych lub inną działalność charytatywną na co Darczyńca wyraża zgodę. Organizacja charytatywna zobowiązuje się powiadomić Darczyńców o przeznaczeniu powyższych środków na cele inne niż wskazane w Kampanii.

11. Odbiór Tekstyliów w ramach Darowizny Rzeczowej przekazanej przez Darczyńcę może przebiegać na dwa sposoby:

a) Kurier odbiera zapakowane kartony spod wskazanego w Zgłoszeniu adresu w dniu i o godzinie ustalonej wspólnie przez firmę kurierską i Darczyńcę za pośrednictwem Administratora;

b) Darczyńca samodzielnie zawozi paczki do punktu DPD Pickup, w tym przypadku listy przewozowe muszą zostać wydrukowane przez Darczyńcę i naklejone na kartony przed ich wysłaniem.

Koszty firmy kurierskiej ponosi w pełni Administrator.

12. Firma kurierska może odmówić odebrania Darowizny Rzeczowej w sytuacji stwierdzenia przez firmę kurierską:

a) niewłaściwego zapakowania Tekstyliów o którym mowa w pkt.4

b) stwierdzenia uszkodzeń kartonu z Tekstyliami lub niewłaściwego zabezpieczenia kartonu.

c) nieregulaminowej wagi spakowanych kartonów z Tekstyliam.

13. Administrator może odmówić przyjęcia i rozliczenia Darowizny Rzeczowej gdy:

a) przekazane Tekstylia nie spełniają definicji Darowizny Rzeczowej w rozumieniu przepisów niniejszego Regulaminu;

b) przekazane kartony zawierają śmieci lub inne rzeczy niebędące Tekstyliami w rozumieniu przepisów niniejszego Regulaminu;

c) przekazane Tekstylia ważą mniej niż 5 kg, lub przekraczają 30 kg.

d) Tekstylia zapakowane zostały w nieregulaminowy sposób o którym mowa w pkt. 2

14. W przypadku odmowy przyjęcia i rozliczenia Darowizny Rzeczowej z powodów, o których mowa w pkt. 12 i pkt.13, Administrator nie dokonuje rozliczenia Darowizny Rzeczowej. Rzeczy dostarczone przez Kuriera do Administratora w całości stanowią zabezpieczenie Administratora na częściowe pokrycie kosztów operacyjno-logistycznych wynikających z obsłużenia odbioru nieregulaminowej Darowizny Rzeczowej.

15. Administrator każdorazowo poinformuje Organizację charytatywną o ilości zebranych środków rozliczonych z każdej otrzymanej Darowizny Rzeczowej. Informacje o otrzymanych Darowiznach opublikowane zostaną na Koncie Organizacji charytatywnej w zestawieniu darowizn oraz na podstronie Kampanii na rzecz której Darczyńca dokonał Darowizny Rzeczowej.

16. Administrator poinformuje e-mailowo Darczyńcę o ilości kilogramów zawartych w Darowiźnie Rzeczowej w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia odebrania kartonów przez kuriera.

17. Administrator samodzielnie może skontaktować się telefonicznie, mailowo bądź sms-owo z Darczyńcą w sprawie wyjaśnienia braku rozliczenia Darowizny Rzeczowej, która została zgłoszona w Platformie. Jeżeli Darczyńca w przeciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji od Administratora nie odpowie na nią, to Administrator ma prawo do automatycznego anulowania Darowizny Rzeczowej.

18. Podsumowanie zakończonej Kampanii następuje w ciągu 30 dni roboczych od daty odbioru ostatniej Darowizny Rzeczowej zgłoszonej jako Polecenie Finansowe.

19. Wypłata Kwoty uzyskanej jako suma wszystkich Poleceń Finansowych w zakończonej kampanii następuje po potwierdzeniu numeru konta bankowego organizacji przez Organizację Charytatywną. Administrator dokonuje wypłaty sumy wszystkich poleceń finansowych najpóźniej do 60 dni od dnia potwierdzenia numeru konta bankowego przez Organizację charytatywną.

20. Organizacja Charytatywna ma obowiązek potwierdzić numer konta bankowego do wypłaty sumy wszystkich Poleceń Finansowych z zakończonej kampanii w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podsumowania kampanii. Po upływie tego terminu zgromadzone środki mogą zostać przekazane przez Administratora na rzecz wybranej przez niego innej Organizacji Charytatywnej.

 

§8 Organizacja Dużych Zbiórek Tekstyliów

1. Administrator daje możliwość Organizacjom charytatywnym oraz Podmiotom Komercyjnym organizację Offline’owych  Dużych Zbiórek Tekstyliów, których celem jest pozyskanie dużej ilości Darowizn Rzeczowych w jednym miejscu na rzecz konkretnej Organizacji charytatywnej.

2. Organizacja Dużej Zbiórki Tekstyliów odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą Administratora, a każda Organizacja charytatywna, jak również Podmiot Komercyjny zainteresowany jej przeprowadzeniem zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia Administratorowi Dużej Zbiórki Tekstyliów wysyłając e-mail na adres kontakt@ubraniadooddania.pl i uzyskując zgodę na organizację Dużej Zbiórki Tekstyliów

3. Administrator e-mailowo wyraża zgodę na organizację Dużej Zbiórki Tekstyliów współorganizuje, koordynuje i przeprowadza Dużą Zbiórkę Tekstyliów we wskazanym przez Organizację charytatywną lub Podmiot Komercyjny miejscu i w określonym czasie, szczególnie:

a) Przedstawia wszystkie warunki oraz szczegóły współpracy obowiązujące Podmiot Komercyjny - w tym koszty logistyczne, które w ramach Dużej Zbiórki Tekstyliów, ponosi Podmiot Komercyjny

b) Kontaktuje się z Organizacją charytatywną lub Podmiotem komercyjnym w  którym organizowana będzie Duża Zbiórka Tekstyliów, Akcesoriów Domowych, Elektroniki

c) Określa warunki Dużej Zbiórki Tekstyliów, przygotowuje materiały reklamowe i promocyjne ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji Tekstyliów

d) Określa czas trwania Dużej Zbiórki Tekstyliów, Akcesoriów Domowych, Elektroniki oraz warunki odbioru zgromadzonych Darowizn Rzeczowych oraz ich rozliczenia

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru Dużej Zbiórki Tekstyliów z podaniem konkretnej przyczyny takiej decyzji, szczególnie w sytuacjach w których:

a) Duża Zbiórka Tekstyliów zorganizowana została bez zgody, wiedzy i udziału Administratora

b) Zgromadzone Darowizny Rzeczowe nie są zgodne z ich definicją

c) Odbiór Darowizny Rzeczowej w ramach Dużej Zbiórki Tekstyliów koliduje z innymi odbiorami realizowanymi przez Administratora w tym samym terminie

5. Jeżeli Organizacja charytatywna lub Podmiot Komercyjny bez wiedzy i zgody Administratora samodzielnie zrealizowała Dużą Zbiórkę Tekstylną i mimo odmowy odbioru zgromadzonych Darowizn Rzeczowych przez, Administratora, chce przekazać zgromadzone Darowizny Rzeczowe do Administratora, to przysługuje jej prawo przetransportowania zgromadzonych Tekstyliów na wyłączny własny koszt do miejsca wskazanego przez Administratora .

6. Jeżeli Organizacja charytatywna lub Podmiot Komercyjny decyduje się na samodzielnie przetransportowanie zgromadzonych Darowizn Rzeczowych do miejsca wskazanego przez Administratora, to nastąpi przekazanie Polecenia Finansowego przez Administratora na rzecz wskazanej Organizacji charytatywnej wyłącznie za Tekstylia które są zgodne z definicją Darowizny Rzeczowej, na co Organizacja charytatywna lub Podmiot Komercyjny wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego regulaminu.

7. Przekazanie Polecenia finansowego przez Administratora z Dużej Zbiórki Tekstyliów następuje po podzieleniu Tekstyliów, Akcesoriów Domowych, Elektroniki na zgodne z definicją Darowizny Rzeczowej i niezgodne z tą definicją. Na co Administrator zastrzega sobie okres trwający maksymalnie 90 dni roboczych.

8. Organizacja charytatywna lub Podmiot komercyjny realizujący Dużą Zbiórkę Tekstyliów wyraża zgodę Administratorowi na wyświetlanie jego logo i korzystanie z nazwy na Platformie i we wszelkich materiałach reklamowych i marketingowych dotyczących zarówno samej Dużej Zbiórki Tekstyliów, Akcesoriów Domowych, Elektroniki jak również działalności operacyjnej Platformy.

 

§9 Reklamacje

1. Każdemu Darczyńcy i Organizacji charytatywnej i Podmiotowi Komercyjnemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, a także wykonaniem usług przez Administratora.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Administratora: kontakt@ubraniadooddania.pl. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie, albo jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

§10 Usunięcie Konta, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Platformę zawarta pomiędzy Administratorem a Darczyńcą ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia swojego Konta przez Darczyńcę, lub w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.

2. Administrator może rozwiązać umowę z Darczyńcą i usunąć jego Konto w przypadku, gdy narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Platformy naruszą obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestają dalszych naruszeń. O fakcie rozwiązania umowy zgodnie ze zd. 1 powyżej Darczyńcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym Konta.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Platformę zawarta pomiędzy Administratorem, a Organizacją charytatywną, ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia swojego Konta przez Organizację charytatywną lub w przypadku o którym mowa w pkt. 4 poniżej.

4. Administrator może rozwiązać umowę z Organizacją charytatywną i usunąć jej Konto w przypadku, gdy narusza ona postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Platformy, narusza obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestają dalszych naruszeń. O fakcie rozwiązania umowy zgodnie ze zd. 1 powyżej Organizacja charytatywna zostanie poinformowana za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym Konta.

5. Administrator może rozwiązać umowę z Organizacją charytatywną i usunąć jej Konto także wtedy, gdy ta Organizacja:

a) w ciągu 30 dni od utworzenia Konta nie dodała żadnej Kampanii;

b) nie prowadzi działalności ogólnopolskiej;

c) dodała Kampanię, lecz nie wykonywała działań mających na celu jej promowanie (nie logowała się na Platformie przez okres dłuższy, niż 14 dni);

d) dokonała Darowizny Rzeczowej niezgodnej z niniejszym Regulaminem

6. Usunięcie Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy z Administratorem.

7. Usunięcie Konta nie zwalnia strony z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora, innego Użytkownika lub osób trzecich, powstałych w ramach Platformy lub w związku z korzystaniem z niej.

8. Usunięcie Konta Darczyńcy nie skutkuje zwrotem Darowizn Rzeczowych lub wykonanego Polecenia Finansowego oraz nie rozwiązuje Umowy Wsparcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

9. Usunięcie Konta Organizacji charytatywnej przez nią samą możliwe jest wyłącznie w sytuacji w której nie prowadzi ona aktywnych Kampanii.

10. Usunięcie Konta Organizacji jest równoznaczne z wypłatą sumy uzyskanych środków z Poleceń Finansowych na co Administrator ma 30 dni od dnia mailowego poinformowania Organizacji charytatywnej o Usunięciu Konta Organizacji charytatywnej.

 

§11 Odpowiedzialność

1. Platforma jest oparta na zasadzie „as is” (tak jak jest), bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, zawierających, ale nie ograniczonych do: gwarancji, tytułu lub domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, innych niż gwarancje, które są dorozumiane i niemożliwe do wykluczenia, ograniczenia lub modyfikacji na mocy przepisów znajdujących zastosowanie do niniejszego Regulaminu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także, w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.

3. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych na Platformie.

4. Administrator nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za to, że darowizny uzyskane przez Organizacje charytatywne będą wykorzystane na określony cel Kampanii oraz Administrator nie może być odpowiedzialny za jakiekolwiek niezadowolenie lub potencjalną skargę. Darczyńca ma prawo oczekiwać i egzekwować wyjaśnień od Organizacji charytatywnej, którą wskazał w zgłoszeniu jako odbiorcę Polecenia Finansowego. Dane kontaktowe do Organizacji charytatywnej zamieszczone są każdorazowo na każdej podstronie Kampanii. Administrator nie dokonuje żadnego oświadczenia ani rozliczenia odnośnie sposobu i terminu, w jaki i w którym Organizacja charytatywna wydała otrzymane środki z Polecenia Finansowego.

5. Organizacja charytatywna zabezpiecza Administratora przed wszystkimi zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, szkodami oraz stratami (w tym między innymi dowolnymi stratami bezpośrednimi, pośrednimi lub następczymi, utratą zysku, reputacji oraz wszystkich udziałów w zyskach, karami i kosztami sądowymi (obliczanymi na podstawie pełnego zabezpieczenia) oraz wszystkimi innymi uzasadnionymi kosztami i wydatkami zawodowymi) poniesionymi przez Administratora w wyniku lub w związku z:

a) naruszeniem lub nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem niniejszej umowy przez Organizację charytatywną; oraz

b) dowolnym roszczeniem wniesionym wobec Administratora przez osobę trzecią, wynikającym z lub powstałym w związku ze świadczeniem usług, w zakresie w jakim takie roszczenie wynika z naruszenia, nienależytego wykonania, niewykonania lub opóźnionego wykonania niniejszej umowy przez Organizację charytatywną, jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizacji charytatywnej w związku z otrzymaniem darowizn na realizację Kampanii w zakresie należnych podatków, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 Nr 45, poz. 207, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 833)oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888).

7. Administrator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników, Darczyńców, Organizacji charytatywnych i osób trzecich za: (i) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników, Darczyńców, Organizacje charytatywne w formularzach rejestracyjnych, (ii) jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników, Darczyńców i Organizacje charytatywne spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników, Darczyńców i Organizacje charytatywne; (iii) sposób, w jaki profile Darczyńców i Organizacji charytatywnych będą wykorzystywane; (iv) treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym, (v) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej lub podobne; (vi) niemożność zalogowania się na Platformę spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania posiadanego przez Użytkowników, Darczyńców i Organizacje charytatywne itp.

8. Administrator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Platformie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, zawierających treści homofobiczne, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itd.

9. Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Platformy.

10. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązującego prawa lub szkodę wyrządzoną Administratorowi, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych, naruszenie dóbr osobistych lub praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

11. Udostępniając jakiekolwiek materiały na Platformie, Użytkownik oświadcza, że:

a) jest autorem tych materiałów bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone na Platformie lub, że zamieszczone przez niego materiały pochodzą z legalnego źródła;

b) zamieszczane przez niego materiały są wolne od wad prawnych;

c) wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych materiałów bez ich istotnej modyfikacji oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych.

12. Jeśli stosowane prawo nie zezwala na zastosowanie w całości lub w części powyższych ograniczeń odpowiedzialności, ograniczenia będą miały zastosowanie w stosunku do Użytkownika tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy znajdujące zastosowanie.

 

§12 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu strony zostaną powiadomione również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Darczyńcy i Organizacje charytatywne są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Darczyńcę i Organizację charytatywną umowy świadczenia Usługi Konta z Administratorem zgodnie z §8 Regulaminu. Wszelkie umowy zawarte pozostają w mocy.

2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie.

4. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części – nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych postanowień Regulaminu.

5. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 30.09.2018 rok

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy, a także w siedzibie Administratora.

7. Aktualna wersja Regulaminu jest możliwa do pobrania także w formacie PDF

 

Polityka prywatności i cookies

New Solutions Group Sp z o.o. (NSG) szanuje prawo użytkowników do prywatności. W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało

 

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest New Solutions Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserska 64/313, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000702792, posiadająca NIP 5213801376 (dalej zwana „Administratorem”).

 

Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, możesz kontaktować się za pomocą adresu email: kontakt@ubraniadooddania.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji świadczonych usług przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w celu wykonania umowy),
 • spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do Administratora lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • wysyłania newslettera, czyli informacji o ofertach i promocjach Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez Ciebie),
 • tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala Administratorowi:

 • dopasować treści stron i tematykę materiałów do Twoich zainteresowań,
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,
 • pokazywać Ci akcje charytatywne i reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają Administratorowi udoskonalać świadczone usługi.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Zgodnie z obowiązującym prawem, Twoje dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom usług Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe przez następujący czas:

 • zawarcia i wykonania umowy - kiedy rejestrujesz się na platformie Administratora lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
 • spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
 • tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o ofertach i promocjach Administratora – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,

 

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi taki jak Google Analytics przekazujemy Twoje dane do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

Uprawnienia

Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem Twoich osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • w przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania zawartej umowy, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, by Administrator przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, Administrator poprosił Cię o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej do Administratora wiadomości mailowej. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie już przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 • przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych jest:

 • obowiązkiem prawnym - kiedy wymagają tego przepisy prawa,
 • warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz się na naszej platformie lub coś kupujesz,
 • warunkiem wysyłania Ci informacji o ofertach i promocjach Administratora – odnośnie newslettera.
 • warunkiem przesyłania Ci spersonalizowanych reklam – odnośnie tworzenia Twojego profilu.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie wykonywane przez Administratora pozwala ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez Administratora usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu Administrator może tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

 

Pliki cookies

Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.  Ponadto Administrator wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a Administrator nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Zamieszczać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Cele stosowania plików cookies

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości portalu i aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić portal internetowy dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z portalu i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam i akcji charytatywnych, m.in. w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania czy miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Ci tej samej reklamy;
 • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania i preferencje użytkowników.

Rodzaje plików cookies stosowane przez Administratora

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, Administrator stosuje ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji– umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że Administrator będzie przechowywał informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwał dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności i cookies obowiązuje od dnia 01.09.2018

O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.