Logo

Regulamin akcji "Oddaj ubrania, zyskaj bon"

REGULAMIN AKCJI ,,ODDAJ UBRANIA, ODBIERZ BON’’

I. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

1. Akcja - akcja ,,ODDAJ UBRANIA, ODBIERZ BON’’.
2. Organizator - firma NEW SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 64, lokal 313, 02-690 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702792. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5213801376, REGON: 368713960, o kapitale zakładowym w wysokości 66 550,00 zł. dalej zwany „Organizatorem” prowadzona jest na warunkach i zasadach opisanych w regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
3. Butik - każdy stacjonarny sklep Organizatora pod nazwą handlową Butik Cyrkularny, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Produkt / Produkty - artykuły dostępne do sprzedaży w Butiku Cyrkularnym.
5. Bon – papierowa karta podarunkowa, wydawana przez Organizatora w Butiku Cyrkularnym, w czasie obowiązywania Akcji.
Ważny bon posiada: tytuł ,,Ubrania za bon’’, podpis kierownika regionalnego lub kierownika Butiku, pieczęć firmy, imię i nazwisko Uczestnika, wartość Bonu oraz Okres Ważności Bonu.
6. Ubrania - stanowiące własność Uczestnika ubrania przekazane dla Organizatora w stacjonarnym Butiku Cyrkularnym w zamian za uzyskanie Bonu.
7. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji; regulamin dostępny jest w obsługi Butiku Cyrkularnego oraz na stronie internetowej https://ubraniadooddania.pl/static_pages/odwiedz-nasze-sklepy-stacjonarne
8. Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.
9. Okres Oddawania - okres od 06.11.2023 do 10.12.2023, w którym Uczestnik może przekazać Organizatorowi Ubrania.
10. Okres ważności Bonu - okres od 06.11.2023 do 31.12.2023, w którym Uczestnik może dokonać płatności w Butiku za pomocą Bonu.

II. Zasady ogólne

1. Celem Akcji jest oferowanie Uczestnikom Bonu w wysokości od 10 zł do 100 zł na zakup Produktów, w zamian za każde 5 sztuk ubrań przekazane Organizatorowi na własność, wg kryteriów znajdujących się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, będące własnością klienta, na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Okres Akcji odbywać się będzie w terminie od dnia 06.11.2023 do 31.12.2023.

3. Akcja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. 

4. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 

III. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Oddawania dostarczy do Butiku min. 5 szt. Ubrań będące własnością Uczestnika i przekaże na własność Organizatorowi, w zamian za co otrzyma Bon.

 

IV. Zasady otrzymania Bonu

1. Każdy Uczestnik, który w Okresie Oddawania przekaże w Butiku stanowiące jego własność ubrania uprawniony będzie do odbioru Bonu na zakup Produktu / Produktów w Butiku. Zanim Uczestnik Akcji odda ubrania do wyznaczonego boxa jest zobowiązany do powiadomienia obsługi sklepu o chęci uczestniczenia w Akcji. Komisyjnie Uczestnik oraz osoba z obsługi sklepu liczą ilość oddawanych ubrań. Na tej podstawie zostaje wydany Bon za ubrania.

Jeżeli Uczestnik nie powiadomi obsługi o chęci wzięcia udziału w Akcji i samodzielnie odda ubrania bez uprzedniego powiadomienia obsługi, traci możliwość wzięcia udziału w Akcji.

2. Uczestnik ma prawo do uzyskania Bonu o maksymalnej wartości 100 zł dla jednego Uczestnika w ciągu trwania jednego dnia Akcji, podczas przekazania maksymalnie 50 sztuk ubrań jednorazowo. 

2. Uczestnik otrzyma Bon w zamian za przekazanie Ubrań Organizatorowi w Butiku Cyrkularnym.

3. Organizator oraz obsługa Butiku ma prawo do odmowy przyjęcia ubrań i wydania Uczestnikowi Bonu, w przypadku gdy ubrania nie spełnią kryteriów opisanych w Załączniku nr 2:

a) są zniszczone w znacznym stopniu lub w taki sposób, że używanie nie jest możliwe lub nie jest możliwe bez dokonania uprzedniej naprawy,

b) są mocno zabrudzone lub zabrudzone w taki sposób, że Organizator ma uzasadnioną wątpliwość czy tego rodzaju zabrudzenia dadzą się usunąć,

c) ze względu na okoliczności Organizator powziął uzasadnioną wątpliwość czy ubrania są własnością Uczestnika,

d) ze względu na okoliczności Organizator powziął uzasadnioną wątpliwość co do tego czy Uczestnik wszedł legalnie w posiadanie ubrań,

e) w przypadku oddania Ubrań bez wiedzy obsługi/Organizatora;

 

V. Zasady używania Bonu

1. Warunkiem płatności za pomocą Bonu przez Uczestnika jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

a. dokonanie zakupu Produktu / Produktów w Butiku, w okresie obowiązywania Okresu Ważności Bonu.

b. przedłożenie kasjerowi Bonu, uzyskanego zgodnie z postanowieniami 

pkt IV Regulaminu, po przystąpieniu do stanowiska kasowego, nie później niż przed 

zamknięciem przez kasjera rachunku fiskalnego (zakończeniem transakcji wciśnięciem opcji ,,przyjmij”).

2. Każdy Bon upoważnia Uczestnika do zakupu Produktu / Produktów w trakcie jednej transakcji, w cenie pomniejszonej o wartość Bonu. 

3. Bon jest środkiem płatniczym z którego można skorzystać tylko jednorazowo oraz nie jest wydawana z niego reszta.

3. Akcja łączy się z innymi akcjami i promocjami przeprowadzanymi w Butikach.

4. Bon można zrealizować w Okresie ważności Bonu czyli do do 31.12.2023.

 

VI. Reklamacje

Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu przeprowadzenia Akcji. Reklamacja powinna być złożona na piśmie z dopiskiem „Reklamacja: ,,ODDAJ UBRANIA, ODBIERZ BON’’ na adres e-mail: kontakt@ubraniadooddania.pl lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Akcji w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Okresu Ważności Bonu. 

Reklamacja powinna zawierać: 

 • imię i nazwisko Uczestnika; 

 • adres do korespondencji; 

 • dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji. 

Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację bądź w formie elektronicznej na adres e-mail Uczestnika (zgodnie z żądaniem Uczestnika).

Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2023 r. 

 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://ubraniadooddania.pl/static_pages/odwiedz-nasze-sklepy-stacjonarne i w siedzibie Organizatora.

 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 

 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez Serwis ani z nim związany. 

 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 

 9. Zmiana Regulaminu nie może skutkować pogorszeniem sytuacji Uczestników.  

 10. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Konkursie do momentu ogłoszenia jego wyników poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik może przesłać Organizatorowi pod jeden z adresów wskazanych § 1 ust. 4 Regulaminu. Rezygnacja z udziału w Konkursie z powodu zmiany Regulaminu skutkuje wygaśnięciem udzielonej przez Uczestnika Licencji.  

 11. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 12.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

 

Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (dalej: „Administrator”). 

 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@ubraniadooddania.pl

 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu: 

  1. przeprowadzenia Akcji (w szczególności sprawdzenia prawidłowego jej przebiegu oraz rozliczenia Bou) - na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody); 

  2. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację);

  3. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na mocy przepisów RODO (m.in. tworzenie rejestrów i ewidencji) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych);

  4. ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość skutecznego ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi).

 1. Podanie danych osobowych Uczestnika takich jak: 

 1. imię i nazwisko; 

 2. adres do korespondecji;

- jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych w pkt 3 powyżej.  

 1. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego.

 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika: 

 1. do czasu zakończenia Akcji;

 2. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój uzasadniony interes;

 3. do czasu upływu terminu przedawnienia - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi. 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika, przysługują mu następujące uprawnienia: 

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); 

 2. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Uczestnika są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe; 

 3. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Uczestnik ma prawo zażądać ich sprostowania; 

 4. w pewnych sytuacjach Uczestnik może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne do celów, o których został poinformowany, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego; 

 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora; 

 6. jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał. 

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.