Logo

Karta podarunkowa

Regulamin Karty Podarunkowej w sklepach stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu Kart Podarunkowych Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło, a w szczególności aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej (dalej zwanej również „Karta”).

1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej jest NEW SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 64/313, 02-690 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702792, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5213801376, REGON: 368713960, o kapitale zakładowym w wysokości 66.550,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), zwany dalej “Wydawcą”.

1.3 Program Kart Podarunkowych jest prowadzony we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło (lista sklepów dostępna jest pod adresem https://www.ubraniadooddania.pl/static_pages/odwiedz-nasze-sklepy-stacjonarne).

1.4 Program Kart Podarunkowych rozpoczyna się dniu 06.12.2022 roku i trwa bezterminowo.

1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej

2.1 Karta Podarunkowa jest kartą stanowiącą odpowiednik gotówki, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej w sklepach stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło w dowolnym sklepie stacjonarnym sieci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dystrybucja Kart Podarunkowym jest prowadzona tylko i wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło.

2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci sklepów stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło mogą aktywować Karty Podarunkowe o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 1000 złotych.

2.3 Oferowane nominały Karty Podarunkowej: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł.

2.4 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu

2.5 Karta Podarunkowa nie jest instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

 

§ 3. Zakup Karty Podarunkowej

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni.

3.2 Klienci indywidualni i instytucjonalni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym w sklepie stacjonarnym sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło dokonując płatności za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.

3.3 Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart Podarunkowych bezpośrednio w dowolnym w sklepie stacjonarnym sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło lub poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: kontakt@ubraniadooddania.pl dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego.

3.4 Minimalna kwota zamówienia kart, dla których realizowana jest dostawa za pośrednictwem kuriera na koszt wysyłającego wynosi 1000 złotych.

 § 4. Aktywacja Karty Podarunkowej

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie dowolnego sklepu stacjonarnego sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu lub poprzez dokonanie przelewu bankowego za zakupione Karty Podarunkowe w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

4.2 Karta Podarunkowa jest jednorazowego użytku i może być wykorzystana tylko raz.

4.3 Karta zachowuje ważność przez okres jednego roku od dnia jej aktywacji w dniu zakupu. Data ważności musi być zapisana na Karcie Podarunkowej. 

4.4. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej

5.1 Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło. 

5.2 Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5.3. Płatność Kartą Podarunkową następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepów stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło. W przypadku zapłaty Kartą Podarunkową, Klient przekazuje Kartę sprzedawcy, a kwota zostaje pomniejszona o nominał z Karty.

5.4 W ramach jednej transakcji, można płacić wieloma kartami jednocześnie.

5.5 W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w sklepie stacjonarnym sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło.

5.6 W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Karty Podarunkowej, Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi pozostałej na Karcie kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo przepada.

5.7  Karty Podarunkowej można używać wyłącznie w sklepie w sklepach stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło.

§ 6. Odpowiedzialność New Solutions Group Sp. z o.o. i reklamacje związane z Kartą Podarunkową

6.1 New Solutions Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.

6.2 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej, jej użytkownikowi nie przysługują wobec New Solutions Group Sp. z o.o. żadne roszczenia.

6.3 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w punktach obsługi klienta sklepach stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby New Solutions Group Sp. z o.o.

6.4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności New Solutions Group Sp. z o.o. względem użytkownika Karty wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 § 7. Postanowienia końcowe

7.1 New Solutions Group Sp. z o.o. uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, (c) zmiany innych regulaminów New Solutions Group Sp. z o.o. mających wpływ na program Kart Podarunkowych, (d) zmiany oferty dotyczącej usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty, (e) zmiany warunków programu Kart Podarunkowych. New Solutions Group Sp. z o.o. powiadomi użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.ubraniadooddania.pl lub udostepnienie informacji o zmianie Regulaminu w sklepach stacjonarnych sieci Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zamieszczenia i udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu.

7.2 New Solutions Group Sp. z o.o.  może zakończyć program Kart Podarunkowych z ważnej przyczyny, jaką jest:

  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na program Kart Podarunkowych i skutkująca koniecznością jego zakończenia;

  • ekonomiczna nieopłacalność programu Kart Podarunkowych;

  • wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej programu i skutkującej koniecznością zakończenia programu Kart Podarunkowych;

  • wprowadzenie w miejsce programu Kart Podarunkowych innych form działalności.

Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

7.3  Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach Butik Cyrkularny, UDO Second Hand i UDO Na Okrągło oraz pod adresem www.ubraniadooddania.pl 

7.4  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2022 roku.