Logo

Regulamin konkursu Impact Solutions

REGULAMIN KONKURSU IMPACT SOLUTIONS

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz udziału w konkursie „Impact Solutions” (dalej: „Konkurs”) organizowanym przez New Solutions Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (adres siedziby: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 64/313), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000070279, posiadającej NIP: 5213801376, numer REGON: 368713960, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 66 550,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) opłacony w całości (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem należącej do Organizatora platformy fundraisingowej „Ubrania do oddania” (adres internetowy: www.ubraniadooddania.pl) (dalej: „Platforma”).
 3. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.ubraniadooddania.pl/static_pages/regulamin-konkursu-impact-solutions
 4. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących Konkursu możliwy jest za pomocą:
  1. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@ubraniadooddania.pl.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 6. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i akceptacja wszystkich jego postanowień.

 

 

§ 2.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, będącymi fundacjami (dalej „Fundacja”).
 3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest Fundacja zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców / rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez właściwy sąd rejestrowy (KRS), która dokona rejestracji konta na Platformie Organizatora.
 4. Rejestracja konta powinna zostać dokonana przez należycie do tego umocowaną osobę (dalej: „Osobę zgłaszającą”, która
  1. powinna wskazać następujące dane:
   1. adres e-mail fundacji;
   2. pełną nazwę fundacji;
   3. NIP, REGON, KRS,
   4. adres prowadzonej działalności Fundacji,
   5. adres korespondencyjny,
   6. dane osoby do kontaktu w ramach Konkursu, jeśli jest nią osoba inna niż Osoba zgłaszająca (dalej: „Osoba do kontaktu”);
  2. powinna potwierdzić, że zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała wszystkie jego postanowienia.
 5. Po dokonaniu rejestracji konta Organizator poinformuje Fundację o rejestracji konta oraz przystąpieniu do udziału w Konkursie wraz z założeniem kampanii.
 6. Fundacja zarejestrowana na Profilu Organizatora przed rozpoczęciem Konkursu przystępuje do udziału w Konkursie wraz z dniem jego rozpoczęciem, bez konieczności dokonywania osobnego zgłoszenia udziału.
 7. Fundacja, która nie jest zainteresowana udziałem w Konkursie może w każdym momencie złożyć Organizatorowi oświadczenie o braku chęci wzięcia udziału za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału Konkursie lub odmówić przyznania mu nagrody wskazanej w § 4 Regulaminu, w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych i informacji wymaganych przez Regulamin lub naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 3.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
 2. Zadanie konkursowe polega na uzbieraniu jak największej liczby kilogramów zbędnych tekstyliów lub osiągnięciu największej dynamiki wzrostu liczby zbieranych tekstyliów w ramach jednej lub większej liczby kampanii zorganizowanych przez Uczestnika konkursu na Platformie („Kampania”).
 3. Zasady przeprowadzania kampanii, dokonywania darowizn przez darczyńców oraz przeliczania darowizn na wartość pieniężną dla Fundacji określa Regulamin Platformy dostępny pod adresem internetowym:
   
  www.ubraniadooddania.pl/static_pages/regulamin-oraz-polityka-prywatnosci.  
 4. Po przesłaniu tekstyliów do Organizatora, każda paczka zostanie zważona, a jej waga zostanie przypisana do Uczestnika i jego wyniku w ramach Konkursu.
 5. Organizator informuje Uczestnika o osiąganych wynikach w zbieranych kilogramach tekstyliów na koniec każdego miesiąca trwania Konkursu, wysyłając informację do Uczestnika drogą elektroniczną na wskazany e-mail Uczestnika.
 6. Informacja o wynikach w zbieranych kilogramach wysyłana jest wyłącznie do Uczestników, którzy osiągnęli wynik wyższy od 0 kilogramów.
 7. Organizator nie publikuje zbiorczych wyników Konkursu w czasie trwania Konkursu.
 8. Po zakończeniu Konkursu Organizator wyłoni zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”):
  1. trzy Fundacje, które zebrały najwięcej kilogramów tekstyliów (dalej: „Kategoria nr 1”);
  2. trzy Fundacje, które odnotowały największą dynamikę w zebranych kilogramach tekstyliów (dalej: „Kategoria nr 2”);
 9. Dynamika wzrostu, o której mowa w ust. 8 lit. b powyżej, obliczana jest poprzez porównanie wyniku Uczestnika w Konkursie osiągniętego w marcu z wynikiem Uczestnika stanowiącym średnią miesięczną z trzech miesięcy trwania Konkursu. 
 10. Kryteriami przyznania nagród w Kategorii nr 1 są:
  1. przekroczenie minimum 20 ton kilogramów tekstyliów przekazanych przez darczyńców – pod uwagę brana jest łączna ilość kilogramów zebranych przez Uczestnika, niezależnie od liczby Kampanii, jakie przeprowadził;
  2. zebrane tekstylia są zarejestrowanymi przez darczyńcę darowiznami w trakcie trwania Konkursu;
 11. Kryterium przyznania nagród w Kategorii nr 2 są:
  1. aktywna minimum jedna kampania prowadzona przez Profil Organizatora na dzień 01.03.2023 r. i prowadzona aktywnie przez przynajmniej cały następujący miesiąc kalendarzowy (do dnia 31.03.2023);
  2. zebrane tekstylia są zarejestrowanymi przez darczyńcę darowiznami w trakcie trwania Konkursu;
 12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ubraniadooddania.pl oraz przesłane do Uczestników Konkursu w formie informacji drogą elektroniczną na wskazany e-mail Uczestnika.
 13. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 20.07.2023 r.
 14. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia daty ogłoszenia wyników w przypadku rozpatrywania reklamacji Uczestników lub innych okoliczności wymagających wyjaśnienia, o czym Organizator poinformuje.
 15. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik może przesłać Organizatorowi pod jeden z adresów wskazanych § 1 ust. 3 Regulaminu.
 16. Zabronione jest prowadzenie promocji Kampanii w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności poprzez przygotowanie treści:
  1. o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo;
  2. o charakterze politycznym lub publicystycznym;
  3. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
  4. zawierających treści pornograficzne;
  5. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;
  6. propagujących przemoc;
  7. obrażających uczucia religijne;
  8. naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz przysługujące im prawa własności intelektualnej.

 

§ 4.

Nagrody

 1. Po dokonaniu zliczenia kilogramów tekstyliów zebranych przez Uczestników w ramach zorganizowanej przez nich jednej lub wielu Kampanii Organizator ogłosi wyniki i wskaże Zwycięzców w Kategorii nr 1 i w Kategorii nr 2.
 2. Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko w jednej kategorii i otrzymać tylko jedną Nagrodę (dalej „Nagroda”).
 3. Nagrodę stanowi podwojenie uzyskanych przez Fundację środków rozliczonych z każdej otrzymanej darowizny w ramach Konkursu. 
 4. W przypadku:
 1. liczby Uczestników nie pozwalającej wyłonić po trzech Zwycięzców w Kategorii nr 1 lub Kategorii nr 2,
 2. niemożności wyłonienia żadnego Zwycięzcy w Kategorii nr 1 lub Kategorii nr 2 z uwagi na niespełnienie warunków określonych odpowiednio w § 3 ust. 10 oraz § 3 ust. 11 Regulaminu.

Organizator podejmie decyzję, o stosunkowej modyfikacji sposobu wyłonienia Zwycięzcy, o czym poinformuje Uczestników Konkursu drogą mailową.

 1. Zwycięzca nie może przenieść praw z wygranej Nagrody na innego Uczestnika lub podmioty trzecie.

 

§ 5.

Reklamacje

 1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje co do sposobu przeprowadzania Konkursu.
 2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:
  1. nazwę Uczestnika;
  2. dane osoby uprawnionej, do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Uczestnika;
  3. adres do korespondencji;
  4. dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej doręczenia do stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora.
 4. Pisemnej odpowiedzi na reklamację Organizator udziela nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
 5. Reklamacje niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2 powyżej lub złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Organizator pozostawia bez rozpoznania.

 

§ 6.

Ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych Osób zgłaszających oraz Osób do kontaktu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 7.

Zmiana Regulaminu

 1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. niemożności przeprowadzenia Konkursu w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, których wystąpienia nie mógł on przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności;
  2. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
  3. o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie może skutkować pogorszeniem sytuacji Uczestników.
 3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Profilu Organizatora, co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 4. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Konkursie do momentu ogłoszenia jego wyników poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik może przesłać Organizatorowi pod jeden z adresów wskazanych § 1 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.ubraniadooddania.pl/static_pages/regulamin-konkursu-impact-solutions
 2. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (dalej: „Administrator”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Osoba zgłaszająca lub Osoba do kontaktu może kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@ubraniadooddania.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Osoby zgłaszającej w celu:
  1. przeprowadzenia Konkursu (w szczególności oceny poprawności zgłoszenia Uczestnika Konkursu, poinformowania Uczestnika o wynikach Konkursu oraz przyznaniu Uczestnikowi Nagrody) - na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
  2. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację);
  3. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na mocy przepisów RODO (m.in. tworzenie rejestrów i ewidencji) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych);
  4. ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość skutecznego ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi).
 4. Podanie danych osobowych Osoby zgłaszającej lub Osoby do kontaktu takich jak:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej;

- jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych w pkt 3 powyżej.

 1. Dane osobowe Osoby zgłaszającej lub Osoby do kontaktu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Osoby zgłaszającej lub Osoby do kontaktu:
  1. do czasu wycofania zgody lub zakończenia Konkursu (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody;
  2. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój uzasadniony interes.
  3. do czasu upływu terminu przedawnienia - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Osoby zgłaszającej lub Osoby do kontaktu, przysługują mu określone uprawnienia:
  1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  2. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Osoby zgłaszającej lub Osoby do kontaktu są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe;
  3. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Uczestnik ma prawo zażądać ich sprostowania;
  4. w pewnych sytuacjach Osoba zgłaszająca lub Osoba do kontaktu może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj., kiedy dane przestaną być potrzebne do celów, o których został poinformowany, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osoba zgłaszająca lub Osoba do kontaktu do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  6. jeśli Osoba zgłaszająca lub Osoba do kontaktu uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.
 4. Osoba zgłaszająca lub Osoba do kontaktu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów o ochronie danych osobowych.